DANYCA-nyt

28-09-2020
Nyhedsbrevet indeholder i denne udgave et kort indlæg omkring den netop afholdte ESMO-kræftkonference samt henvisning til en netop offentliggjort rapport, ”Kræft i Danmark 2020” om udviklingen inden for kræftområdet. Endvidere en kort orientering om planerne for de nærmest kommende medlemsaktiviteter.

Nyt fra ESMOs internationale kræftkonference

ESMO er en ledende og meget anerkendt international organisation med fokus på forbedring af behandlingen af kræftpatienter på globalt plan bl.a. gennem afholdelse af årlige kræftkonference for onkologer og andet sundhedsfagligt personale. Organisationen blev etableret i 1975.

ESMO har netop afholdt konferencen for 2020. Som følge af corona-epidemien blev konferencen afholdt som et virtuelt møde. Inden for nyrekræft-området kan følgende blandt andet nævnes:

En af de store nyheder var fase III studiet med cabozanitinib (TKI’er / VEGF-hæmmer) + nivolumab (checkpoint immunterapi) sammenlignet med sunitinib (Sutent) som komparator ved ubehandlet førstelinje metastaseret nyrecancer, også omtalt som mRCC. Studiet viste signifikant bedre overlevelse, fordoblet progression-fri overlevelse samt højere respons rate ved behandling med cabozantinib/nivolumab. Dette studie er således det 3. studie som viser, at en kombination af ”ny” checkpoint immunterapi + ”gammelkendte” VEGFhæmmer (TKIer) er bedre end brug af VEGF-hæmmer alene. Studiet havde 18 måneders opfølgning; langtidsopfølgning af disse 3 studier vil så vise om effekten holder.

Ved ESMO blev vist 48-måneders data på immunterapi-kombinationen nivolumabipilimumab sammenlignet med sunitinib. Studiet viser fortsat bedre effektdata for nivolumab/ipilimumab i forhold til sunitib. Halvdelen af patienterne behandlet med nivolumab/ipilimumab er fortsat er i live efter 4 år, en tredjedel af patienterne er progressions-frie efter 4 år, højere responsrate, herunder 10% komplet respons, blev opnået med nivolumab/ipilimumab i forhold til sunitinb, og ca. 60% af patienter som opnåede respons er fortsat med respons efter 4 år.

--------------

Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet, så har 5-årsoverlevelsen for patienter med nyrecancer været pænt stigende de seneste 40 år. Det bliver interessant at konstatere, hvilken effekt ibrugtagning af immunterapi, enten med eller uden TKI’ere vil påvirke 5årsoverlevelsen de nærmest kommende år. Det ser lovende ud.

Rapporten ”Kræft i Danmark 2020”

Kræftens Bekæmpelse har netop udsendt rapporten om den seneste udvikling på kræftområdet i Danmark. Rapporten kan hentes på www.cancer.dk

Her skal kort henvises til siderne 12-17 samt 21, hvor udvalgte informationer om nyrecancer er angivet. Her kan man bl.a. se fordelingen på køn samt den forventede udvikling i antal årlige nye tilfælde frem til 2029.


Kommende medlemsaktiviteter

Danycas bestyrelse valgte henover sommeren at indtage en afventende position omkring mulig igangsætning af planlagte medlemsmøder. Vi ville gerne forvisse os om, at bedringen i smittetallene for covid-19 vist sig holdbare og ville muliggøre afholdelse af fysiske møder med deltagelse mange medlemmer. Desværre viser det sig jo nu at være en rigtig beslutning, da smittetallene igen er stigende. Indkaldelse til medlemsmøder vil derfor indtil videre være udskudt indtil forholdene omkring corona-smittespredningen bedres.

Kontakten mellem Danyca og medlemmerne via Nyhedsbrevet er dermed vigtigere end nogensinde. Er der forslag til temaer, som man gerne vil have uddybet / kommenteret i Nyhedsbrevet så er vi naturligvis i bestyrelsen meget interesserede i at modtage forslag hertil.

Pv. Bestyrelsen

Lennart Jønsson
Formand

Nyhedsbrev nr. 36, 28. september 2020