Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

13-07-2021
Danyca indkalder alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2021 kl. 14. Generalforsamlingen afholdes digitalt, så alle har mulighed for at deltage hjemmefra. Tilmelding er nødvendig.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Nyrecancerforening, Danyca til afholdelse lørdag den 21. august 2021, kl 14:00. Generalforsamlingen afholdes som digitalt møde via TEAMS, jf. i øvrigt nedenfor hvoraf det tillige fremgår at tilmelding er nødvendig.

Baggrunden for afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling er, at der på den ordinære generalforsamling den 29. maj 2021 ikke blev opnået det tilstrækkelige antal stemmer for forslaget om justering af Danycas vedtægter (selvom forslaget her blev enstemmigt vedtaget). På den ekstraordinære generalforsamling kræver en vedtagelse, at mindst 2/3 af fremmødte og stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent & referent
  2. Bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne (jf. tidligere udsendte mail i forbindelse med den tidligere afholdte ordinære generalforsamling)
  3. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer (jf. vedtægternes § 3), som senest 2 måneder før den fastsatte dato for generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men der kan brevstemmes ved skriftlig tilkendegivelse med angivelse af fulde navn, adresse og medlemsnummer, som skal være foreningens formand i hænde senest 48 timer før den pågældende generalforsamling.

Tilmelding: Tilmelding til den ordinære, virtuelle generalforsamling 2021 lørdag den 21. august 2021 kl. 14:00 er nødvendig og skal ske på én af følgende måder og senest 19. august 2021:

  • E-mail til lennart@actapartners.com med oplysning om medlemsnummer samt den mail-adresse, som
    den elektroniske mødeinvitation skal fremsendes til,
  • Opkald til tlf. 40 55 01 50 (Lennart Jønsson, formand) eller 51 74 52 25 (Pia Sommer Weller, kasserer) og oplys medlemsnummer samt e-mailadresse, som den elektroniske mødeinvitation skal sendes til.

Tilmeldte deltagere modtager kort tid inden generalforsamlingen pr. e-mail til den oplyste email-adresse et link til brug for deltagelse i Teams-mødet.

På vegne bestyrelsen
Lennart Jønsson
Formand