Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Dansk Nyrecancer Forening, ”Danyca”.

Foreningens hjemsted vil være i den kommune, den til enhver tid siddende formand er bosiddende.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er:

  • At informere og støtte personer, der har, eller har haft, nyrekræft.
  • At søge viden i ind- og udland og medvirke til at formidle denne blandt foreningens medlemmer
  • At informere nyrekræftpatienter, deres pårørende og andre interesserede gennem møder, etc.
  • At arbejde på forbedring af forholdene for patienter med nyrekræft og deltage i den offentlige debat herom.
  • At etablere et nærmere samarbejde med onkologer, kirurger og andre specialister, som har speciel viden om og interesse for forskning, diagnosticering og behandling af patienter med nyrekræft.
  • At samarbejde med andre organisationer på kræftområdet, herunder Kræftens Bekæmpelse.

§ 3. Medlemskab:

1. Som ordinært medlem optages alle personer, der har, eller har haft, nyrekræft.

2. Som pårørende-medlem optages ægtefæller, børn og samlevere, til personer, der har eller har haft nyrekræft, samt enker / enkemænd og efterladte til personer, der har haft nyrekræft.

3. Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

4. Anmodning om optagelse som medlem sker via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til enten foreningens formand, sekretær eller kasserer.

5. Ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer har stemmeret i foreningen (jf. tillige § 4), og er valgbare til foreningens organer. Medlemmer, der er i familie med eller
tilhører samme husstand, kan ikke sidde i samme bestyrelse, udvalg eller tilsvarende.

6. Støttemedlemmer kan vælges ind i bestyrelsen, dog kan der vælges/sidde max 1 støttemedlem pr valgperiode på 2 år i bestyrelsen og 1 år som suppleant.

7. Medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, jf. § 6.

8. Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen skal udmeldelse ske skriftligt til et medlem af foreningens bestyrelse og sker så med virkning fra udgangen af aktuelle kontingentbetalte år. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden 30 dage efter den i opkrævningen fastsatte betalingsfrist, kan af bestyrelsen slettes som medlem af
foreningen.

9. Medlemmer, som ikke retter sig efter nyrecancerforeningens vedtægter og lovligt vedtagne beslutninger, eller som har skadet foreningens omdømme, kan ekskluderes. Beslutningen træffes af bestyrelsen ved simpelt stemmetal, idet dog formanden skal tilslutte sig beslutningen om eksklusion.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside og eventuelt andet medie, som bestyrelsen måtte finde relevant. Afholdelse af generalforsamlingen kan i særlige tilfælde gennemføres som et digitalt møde, hvilket vil kræve, at bestyrelsen med formandens stemme har valgt at afholde generalforsamlingen digitalt.

Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer (jf. § 3), som senest 4 uger før den fastsatte dato for generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men der kan brevstemmes ved skriftlig tilkendegivelse med angivelse af fulde navn, adresse og medlemsnummer, som skal være foreningens formand i hænde senest 48 timer før den pågældende generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af stemmeflertal blandt de fremmødte og fremsendte brevstemmer, jf. dog § 7 og 8.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent + referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab & budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Indkomne forslag skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med min. 2 ugers varsel, når bestyrelsen finder
anledning hertil, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt har anmodet herom.

Forslagsstillere har mødepligt.

§ 5. Foreningens daglige ledelse:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer inkl. formanden; derudover vælges indtil 2 suppleanter.

Formanden vælges på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. (hvorefter bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer samt øvrige medlemmer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen ligeledes for en periode af 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg med 1 års forskydning i forhold til valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er lovligt medlem af foreningen (jf. § 3).

Bestyrelsen må ikke omfatte mere end ét medlem af samme familie.

Bestyrelsen kan frit nedsætte diverse udvalg / arbejdsgrupper uden for bestyrelsens medlemskreds til planlægning og gennemførelse af diverse aktiviteter med relevans for foreningens formål.

Suppleanter modtager invitation til bestyrelsesmøder og er velkomne til at deltage i alle møder. Dog uden stemmeret.

§ 6. Økonomi & regnskab:

Foreningens indtægter hidrører fra medlemmernes kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling og kan herudover modtage diverse bidrag, herunder offentlige tilskud, arv, gaver o.l.

Regnskabet følger kalenderåret.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt finansielle stilling og opstilles med en bestyrelsespåtegning, revisionspåtegning, resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen skal vise årets indtægter og udgifter. Under indtægter skal offentlige tilskud fremgå særskilt. Under udgifter vises møde- og rejseudgifter, aktivitetsudgifter og administrationsomkostninger. I balancen vises foreningens aktiver, passiver og egenkapital (formue).

Ingen - hverken bestyrelsen eller medlemmer - kan stifte gæld i foreningens navn.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for eventuelle forpligtelser indgået i foreningens navn; disse skal alene afholdes af foreningens formue.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Ved enhver disposition over fast ejendom, tegnes foreningen af et flertal i bestyrelsen.

§ 7. Vedtægtsændring:

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og med 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Såfremt der ikke opnås flertal herfor på en generalforsamling kan de foreslåede vedtægtsændringer vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte på denne ekstraordinære generalforsamling.

Ændringer af det vedtagne skal dog ske, hvis myndighederne stiller ufravigeligt krav herom.

§ 8. Opløsning:

Ved opløsning af foreningen, som skal ske i henhold til reglerne beskrevet i § 7, tilfalder eventuelle nettoaktiver - efter en generalforsamlings bestemmelse - en dansk forening eller forskningsfond, som beskæftiger sig med forskning, diagnosticering og / eller behandling inden for nyrecancer.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. august 2021.

Ekstraordinær Generalforsamling, Teamsmøde, den 15 / 8 - 2023
_________________
Dirigent Trine Lumby

Hent vedtægterne som pdf fil her:
Vedtægter for Dansk Nyrecancer Forening, Danyca